Hieu – Phuong: Sài Gòn, Q1, Q2, Bến xe buýt trên sông.

Kiệt – Chi: Sài Gòn, Phim trường

Thanh – Ngoc: Sài Gòn, Q1, Q2